სალიცენზიო მომსახურება

საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ლიცენზირების სერვისი

 • ბიზნეს მოდელის კონსულტირება
 • სალიცენზიო პროცესის პროექტის მომზადება და მართვა
 • სალიცენზიო დოკუმენტაციის მომზადება
 • ბიზნეს გეგმის შემუშავება
 • მარეგულირებელთან კომუნიკაცია
 • ლიცენზიის მოპოვება

ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერის ლიცენზირების სერვისი

 • სალიცენზიო პროცესის პროექტის მომზადება და მართვა
 • სალიცენზიო დოკუმენტაციის მომზადება
 • ბიზნეს გეგმის შემუშავება
 • მარეგულირებელთან კომუნიკაცია
 • ლიცენზიის მოპოვება

ღია ბანკინგში ჩართვის ნებართვის მოპოვების
სერვისი

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის სათანადო პოლიტიკა- პროცედურების შემუშავება
 • ინფორმაციის/ფულადი სახსრების მოძრაობის სქემატური აღწერა
 • საოპერაციო ინციდენტების მართვის პოლიტიკა/პროცედურების შემუშავება
 • ცვლილებების მართვის პოლიტიკის შემუშავება
 • ღია ბანკინგის სერვისების ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის შემუშავება
 • საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კომუნიკაცია
 • ლიცენზიის მოპოვება

მზად ხართ თანამშრომლობისთვის?

კონტაქტი